Ochrana osobních údajů


Společnost KRAUPNER spol. s r.o. sídlem: Březinova 475/3 , Praha 8 Karlín, PSČ 16800, poskytuje služby v oblasti ochrany budov proti ptactvu a svým zákazníkům nabízí maloobchodní, velkoobchodní prodej produktů a služeb týkající se této oblasti, ve své provozovně v Praze Uhříněvsi.
V rámci zajišťování svých činností zpracovává společnost osobní údaje a vůči těmto zpracováním je společnost v postavení správce osobních údajů. Společnost KRAUPNER zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely:
 1. Výkon pracovněprávní agendy
 2. Výkon smluvní a účetní agendy vůči svým zákazníkům a obchodním partnerům
 3. Zabezpečení činnosti společnosti
 4. Ochrana osob, majetku a obchodních informací
 5. Marketing

Informace o zpracování osobních údajů:
Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) odst. 1 písmen:
 1. subjekt údajů (fyzická osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány) udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů,
 2. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
 3. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 4. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

2) Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není společnost KRAUPNER uložena zvláštním právním předpisem.
3) Při zpracování osobních údajů u společnosti KRAUPNER nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
4) Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Tato doba může být prodloužena jen v případě, že to nařizuje právní předpis. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány.
5) Máte právo:
 1. požadovat umožnění přístupu k osobním údajům,
 2. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u společnosti KRAUPNER jsou nepřesné),
 3. požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
 4. podat stížnost u dozorového orgánu.

6) Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
7) Svá práva vůči společnosti KRAUPNER uplatňujte cestou Kontaktní osoby ve věci zpracování osobních údajů písemně na e-mail: info@kraupner.cz